Protecció per desocupació

Què s'entén per desocupació?
S’entén per desocupació la situació en que es troben els que poden i volen treballar i perden la seva ocupació (desocupació total) bé d’una manera definitiv...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:23 AM
Requisits per tenir dret a la prestacions per desocupació
Per a tenir dret a les prestacions per desocupació els i les treballadores beneficiàries han de reunir els següents requisits: • Tenir afiliació a la Segur...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:25 AM
Acreditació de la situació legal de desocupació
En el cas d ‘EXTINCIÓ de la relació laboral a/ Acomiadament col•lectiu: S’acredita amb la comunicació escrita de l’empresari al treballador en els termes ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:27 AM
Períodes de cotització
La durada de prestació per desocupació està en funció dels períodes d’ocupació cotitzats els 6 mesos anteriors a la situació legal de desocupació (o en el m...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:27 AM
Durada de la prestació
L’escala per a la determinació de la durada de la prestació enfunció dels períodes d’ocupació cotitzada és la següent: Si el dret a la prestació s’exti...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:28 AM
Quantia de la prestació
La quantia de la prestació es determina aplicant a la base reguladora els percentatges corresponents: 1.- Base reguladora La BASE REGULADORA de la prestac...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:29 AM
Dret a la prestació per desocupació (naixement del dret)
El dret de la prestació per desocupació neix l'endemà al de la situació legal de desocupació, sempre que se sol·liciti en el termini de 15 dies, a comp...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:30 AM
Suspenció de la prestació
Suposa la interrupció de l’abonament de les prestacions i de les cotitzacions a la Seguretat Social. La prestació es pot suspendre pels següents motius: 1...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:32 AM
Extinció de la prestació
La prestació per desocupació s’extingeix per les causes següents: a/ Esgotament del termini de durada de la prestació. b/ Trasllat de residència a l’estra...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:33 AM
Tramitació de la prestació
1. Inscripció com a sol·licitant d’ocupació en el termini de 15 dies. 2. Subscriure el compromís d’activitat. 3. Sol·licitud (model oficial) de les presta...
Dg, 18 Oct., 2020 at 11:34 AM