Modalitats contractuals

Contractes de durada determinada
L’article 15 de l’ET disposa que els contractes podran ser de caràcter indefinit (fixos) i de durada determinada (temporals). Per tal que es pugui fer legal...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:07 PM
Contracte d’obra o servei determinat
Objecte És per a realitzar feines que tinguin autonomia i substantivitat pròpies en l’activitat de l’empresa I l’execució, limitada en el temps, és d’entrad...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:08 PM
Contracte d’eventual per circumstàncies producció
Objecte Es realitza quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes ho exigeixin, encara que sigui l’activitat normal de l’emp...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:09 PM
Contracte d’interinitat
Objecte L’objecte d’aquest contracte és la substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball en virtut de norma, conveni col•lectiu o acord...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:11 PM
Contracte en pràctiques
Objecte Són els fets amb titulats universitaris, o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents que h...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:12 PM
Contracte per a la formació i l’aprenentatge
Objecte Se signen per a la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:13 PM
Frau en la contractació
Hem vist quin és el règim legal dels contractes temporals. Tot i això, freqüentment s’utilitzen aquests tipus de contracte de forma desviada, incorrecta i i...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:14 PM
Actuacions davant el frau en la contractació
El treballador que tingui un contracte individual en frau de llei, adquireix la condició de treballador indefinit per la qual cosa en qualsevol moment duran...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:14 PM
Limitació a la contractació temporal successiva
L’article 15.5 de L’E.T segons la redacció del Real Decret Llei 5/2006 i efectes a partir del 15/06/2006, incorpora una limitació a la contractació temporal...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:17 PM
Contracte a temps parcial
Objecte És aquell en virtut del qual el treballador s’obliga a prestar els seus serveis durant un determinat número d’hores al dia, a la setmana, al mes o a...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:18 PM