La sanció

Poder disciplinari de l’empresari
És convenient tenir en compte que el poder disciplinari formi part integrant de les prerrogatives de l’empresari per a defensar la disciplina de l’empresa. ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:22 PM
Facultat sancionadora de l’empresari
- No sempre les sancions deriven de la negativa a complir una ordre de l’empresari, sinó que deriven de certs incompliments per part del treballador. - Els...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:23 PM
Procediment sancionador
Normalment el procediment sancionador ve recollit al Conveni col·lectiu encara que s’ha de tenir en compte que sempre s’ha de respectar el que a aquests efe...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:24 PM
Impugnació de sancions
- La valoració de les faltes i les corresponents sancions, seran revisables davant la jurisdicció competent. - El treballador pot impugnar la sanció que se...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:25 PM
Prescripció de faltes
Respecte als treballadors les faltes lleus prescriuen al cap de 10 dies, les greus al cap de 20 dies i les molt greus al cap de 60 dies a partir de la data ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:26 PM