Ordenació del temps de treball

Durada, distribució, descans setmanal i còmput
Durada La durada de la jornada de treball és la pactada als convenis col•lectius o al contracte de treball. La durada màxima de la jornada ordinària de treb...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:31 PM
Treball nocturn
- És el treball realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí. - Es considera treballador nocturn el que realitza normalment una part no inferior a 3 h...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:32 PM
Treball per torns
- És l'organització del treball en equips segons la qual els treballadors ocupen successivament els mateixos llocs de treball, segons un cert ritme, co...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:32 PM
Hores extres (hores extraordinàries)
Són hores extres: - Les que excedeixin de la jornada anual (o de cicles inferiors a l’any) pactada en conveni o contracte - En defecte de jornada pactada ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:33 PM
Vancances
- Les vacances anuals tenen una durada mínima de 30 dies naturals. - Les dates de gaudi de les vacances es fixen de comú acord, conformen al que estableixi...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:34 PM
Calendari laboral
L’elaboració del calendari laboral és competència de l’empresa, després de consultar-ho l’empresari i emetre un informe per als representants dels treballad...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:34 PM
Llicències retribuïdes
El que reculli el conveni col·lectiu. La retribució és igual que la que percep el treballador quan acudeix a la feina. Pot estar fixada per conveni.
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:34 PM
Reducció de jornada
Lactància Es disposa alternativament, d’una hora d’absència a la feina (que es pot dividir en 2 fraccions) o una reducció de jornada de mitja hora o acumula...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:36 PM