Extinció del contracte de treball

Extinció del contracte de treball i causes d'extinció
Suposa el final del contracte de treball i poden ser moltes les causes, voluntàries o no. Ha de complir, de vegades, alguns requisits que afectin tant a l’e...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:06 PM
Resolució del contracte per voluntat del treballador
Hem de distingir entre la dimissió baixa voluntària i la sol·licitud d’extinció del contracte per una causa legal. Significa que en certs casos, el treballa...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:07 PM
Resolució del contracte per invalidesa permanent del treballador
Ha de ser total, absoluta o gran invalidesa. La invalidesa total no extingeix automàticament el contracte, l’empresari ha de realitzar un acte de voluntat e...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:08 PM
Resolució del contracte per jubilació del treballador
Excepte la jubilació parcial que és simultània a la relació laboral. La jubilació forçosa, directa o incondicional és inconstitucional. Només s’admet si aix...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:08 PM
Resolució del contracte per mort, incapacitat i jubilació de l’empresari extinció de la personalitat jurídica del contractant
Sempre que es tracti d’un empresari individual. Quan es donin aquests casos, s’ha de comprovar que no es produeixi una subrogació empresarial que mantingui ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:09 PM
Resolució del contracte per acomiadament per causes objectives
Les causes que poden justificar-lo són les següents: a/ Ineptitud sobrevinguda del treballador. Ha de ser posterior a la contractació, afectar al conjunt d...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:11 PM
Resolució del contracte per acomiadament col·lectiu
És l’extinció del contracte fundat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció quan en un període de 90 dies afecta almenys a: - 10 tr...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:13 PM
Resolució del contracte per acomiadament disciplinari
És l’extinció del contracte de treball per decisió de l’empresari, basada en un incompliment greu i culpable de les obligacions del treballador. Aquests in...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:17 PM
Obligacions dels empresaris
Sigui quina sigui la causa per la qual finalitzi la relació laboral, l’empresari ha d’entregar al treballador  la documentació necessària perquè pugui acced...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:17 PM
Obligacions dels treballadors
Quan és el treballador qui vol rescindir el contracte, ha de preavisar amb l’antelació que estableixi el conveni col·lectiu. Si no hi ha termini fixat, l’ha...
Dg, 18 Oct., 2020 at 12:18 PM