Conciliació de la vida familiar i laboral

Permisos per a la conciliació de la vida familiar i laboral
Exàmens prenatals Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tè...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:45 PM
Excedències per la conciliació de la vida familiar i laboral
L’excedència contemplada en aquest apartat, pot gaudir-se de forma fraccionada i constitueix un dret individual de cada treballador. Però si dos o més treba...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:46 PM
Per maternitat (part, adopció o acolliment)
En cas de part, la suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball té una durada de setze setmanes que es gaudiran de forma ininterrompuda (ampliabl...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:47 PM
Naixements prematurs o que necessitin hospitalització
En els casos de part prematur i quan el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió pot computar-se, a instàncies ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:49 PM
Per paternitat (part, adopció o acolliment)
En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment del treballador té el dret a la suspensió del contracte durant 4 setmanes ininterrompudes, malgra...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:50 PM
Per risc durant l’embaràs i la lactància natural
Si els resultats de l’avaluació de riscos en el treball revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactàn...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:52 PM
Prestació per maternitat
Situacions protegides i beneficiaris A efectes de la protecció per maternitat, es consideren situacions protegides la maternitat, l’adopció i l’acolliment f...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:55 PM
Prestació per paternitat
Situacions protegides i beneficiàries A efectes de la protecció per paternitat, es consideren situacions protegides el naixement de fill, l’adopció i l’acol...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:57 PM
Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància
Situació protegida i beneficiaris Als efectes de la prestació econòmica per risc durant l’embaràs, es considera situació protegida quan la treballadora està...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:58 PM
Conveni especial amb la seguretat social
Les treballadores que causen baixa amb motiu d’excedència per cura d’un fill menor o d’un familiar invàlid i les que redueixin la seva jornada per la cura d...
Dg, 18 Oct., 2020 at 5:59 PM