Règim de la Seguretat Social i prestacions

Afiliació, alta i baixa dels treballadors
Afiliació dels treballadors S’han d’afiliar tots els treballadors i treballadores la primera vegada que prestin serveis per compte aliè. Aquesta sol·licitud...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:24 PM
Cotització dels treballadors i topalls de cotització
Cotització dels treballadors Les cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social, es realitzen pels treballadors i treballadores i pels empresaris/es ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:25 PM
Incapacitat temporal
És la situació dels treballadors incapacitats temporalment per a treballar, per un Accident de Treball, Accident Comú, Malaltia Comuna o Malaltia profession...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:27 PM
Incapacitat permanent
És la situació d’un treballador que després d’haver seguit un tractament i haver estat donat d’alta, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, sus...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:28 PM
Incapacitat permanent parcial
És la que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió sense impedir-li la realització de les se...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:29 PM
Incapacitat permanent total per a la professió habitual
La que inhabilita al treballador/a per a la realització de totes o de les fonamentals tasques de la seva professió, sempre que es pugui dedicar a una altra ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:30 PM
Incapacitat permanent absoluta per a tota professió
És aquella que incapacita per complet al treballador per a la realització de qualsevol professió o ofici. Requisits a/ Si el treballador/a està d’alta o si...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:31 PM
Gran invalidesa
Situació en la qual es troba un/a treballador/a que a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita una altra persona per a dur a terme els ac...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:33 PM
Jubilació
El recull d’aquest apartat està redactat d’acord amb la legislació del moment actual, no obstant, hi ha la possibilitat de poder-se acollir a la legislació ...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:36 PM
Jubilació anticipada
Quan s’accedeix a la jubilació abans de complir l’edat ordinària exigida per a la jubilació i per tant s’apliquen coeficients reductors per edat, que són di...
Dg, 18 Oct., 2020 at 6:40 PM