Dret laboral i lesgislació social

Llei Orgànica de Llibertat Sindical
Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical Un dels principis jurídics fonamentals en què es basa l'actual sistema de relacions la...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:03 PM
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals L’article 40.2 de la Constitució espanyola encomana als poders públics, com un dels pri...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:03 PM
Estatut dels treballadors
        La disposició final setena de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, autoritza el Gov...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:23 PM
Estatut del treball autònom
El treball autònom s'ha configurat tradicionalment dins d'un marc de relacions jurídiques propi del dret privat, per la qual cosa les referències...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:29 PM
Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència Advertiment              ...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:35 PM