Dret administratiu i penal

Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut L'organització política i territorial i l&#x...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:38 PM
Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP)
  TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT PÚBLIC   ÍNDEX Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació Article 1. Objecte. Article 2. Àmbit d’apli...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:55 PM
Codi Penal
Aquesta Llei entra en vigor el 24 de maig de 1996. No obstant això, l'article 19 entra en vigor el 13 de gener de 2001, quan entra en vigor la Llei or...
Dg, 25 Oct., 2020 at 7:59 PM